ششمین دورهمی درون‌شرکتی امیدفضا

ششمین دورهمی درون‌شرکتی امیدفضا با حضور تمامی اعضای شرکت و شخص جناب آقای دکتر حسین شهرابی، مدیرعامل محترم شرکت امیدفضا و مصادف با عیدغدیرخم برگزار گردید. محوریت و موضوع اصلی …

ششمین دورهمی درون‌شرکتی امیدفضا ادامه مطلب »