زنان در فضا

اهداف توسعه پایدار به دنبال تغییر این دوره از قرن بیست و یکم با پرداختن به چالش های کلیدی مانند فقر، نابرابری و خشونت علیه زنان است . توانمندسازی زنان …

زنان در فضا ادامه مطلب »