شکست اتصلات در تست های صلاحیت سنجی POD و سازه

باسمه تعالی

فلسفه تست

سطوح تاییدیه (verification stage) از منظر شدت سختی به سه دسته پذیرش (acceptance)، پروتوفلایت (protoflight) و صلاحیت¬سنجی(qualification) تقسیم می¬شوند. شدت آزمون¬ صلاحیت¬سنجی به حدی است که زیرسامانه مدنظر پس از پشت سر گذاشتن این تست¬ها صلاحیت پروازی را نداشته و باید دقیقا مشابه نمونه کیفی، نمونه پروازی آن ساخته شده و تحت سطوح آزمون سبک¬تری قرار گیرد.

فلسفه مدل پروژه ماهواره کوثر به گونه ای است که بر روی نمونه پیش پروازی سازه و POD تست هایی در سطح صلاحیت سنجی و بر روی نمونه پروازی آن ها تست ها در سطح پروتوفلایت خواهند بود.

 

چرا  و در کجا Failed اتفاق افتاد؟

پیچ‌ها در محل اتصال قطعات زیرین پاد در تست ارتعاش سینوسی، دچار شکستگی شدند و فشار فنرهای اصلی موجب جدایش قسمت فوقانی  POD و ماهواره گردید.

 

علل شکست

پیچ‌ها در محل اتصال قطعات زیرین پاد در تست ارتعاش سینوسی، دچار شکستگی شدند و فشار فنرهای اصلی موجب جدایش قسمت فوقانی  POD و ماهواره گردید.

 

به امید خدا با وجود تمامی مشکلات به وجود آمده تست را مجدداً و این بار  با موفقیت به سرانجام خواهیم رساند.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن