بدنه ماهواه

طرّاحی و ساخت سامانه های فضایی، الزامات خاصی دارد که حتماً باید مورد توجّه قرار گیرد؛ الزاماتی چون تأثیر محیط بر سامانه در طول عمر آن، لرزش ها و شوک …

بدنه ماهواه ادامه مطلب »