مصاحبه خبرگزاری ایسنا با دکتر شهرابی فراهانی، شماره دو

بخش خصوصی غایب بزرگ نمایشگاه شورای عالی فضایی/ پیشنهادی برای کاهش فاصله با دنیا در صنعت فضا بعد از گذشت ۱۰ سال جلسه شورای عالی فضایی برای رسیدگی به حوزه …

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با دکتر شهرابی فراهانی، شماره دو ادامه مطلب »