توسعه پایدار، فناوری فضایی، کاهش فقر

یکی از اهدف توسعه پایدار: پایان فقر در همه جلوه های آن است.هدف آن حمایت اجتماعی از افراد فقیر و آسیب پذیر ، افزایش دسترسی به خدمات اولیه و حمایت …

توسعه پایدار، فناوری فضایی، کاهش فقر ادامه مطلب »