کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین‌المللی در مورد خسارت ناشی از اشیاء فضایی ۱۹۷۲

تعداد ماهواره ها روز به روز افزایش می‌یابد و باتوجه به اینکه دولت‌ها اقدامات احتیاطی را انجام می‌دهند اما این احتمال وجود دارد که با افزایش تعداد ماهواره‌ها خطر تصادفات …

کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین‌المللی در مورد خسارت ناشی از اشیاء فضایی ۱۹۷۲ ادامه مطلب »