نمونه‌ی تحلیل زمین ذرت توسط تصاویر ماهواره‌ای

باسمه تعالی

ویدیویی که مشاهده می‌کنید، مربوط به قطعات زمین زراعی یکی از کشاورزان امیدفضا می‌باشد و با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تهیه شده است.

این تصویر مربوط به تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ است. محصول ذرت در این تاریخ در دوره رشد و توسعه خود می‌باشد.

همانطور که مشاهده می‌کنید؛ سمت بالای تصویر جهت شمال مزرعه؛ سمت پائین، جهت جنوب؛ سمت راست ، جهت شرق و سمت چپ ، جهت غرب مزرعه را نشان می‌دهد.

 نقشه مزرعه از طیف رنگی سبز تیره، سبز روشن، زرد، نارنجی و قرمز تشکیل شده است که نواحی با رنگ سبز پررنگ، با توجه به دوره رشد گیاه ذرت؛ نشان‌دهنده عملکرد مناسب، تراکم بالا و سلامتی گیاه می‌باشد و نواحی با رنگ قرمز نیز نشان‌دهنده رشد نامناسب و عملکرد ضعیف گیاه در این نواحی است.

این عملکرد نامناسب ممکن است ناشی از کم آبی و خشکی، مشکل تغذیه‌ای و مصرف کود یا بیماری گیاه باشد ونیازمند توجه و رسیدگی بیشتر در این مناطق زمین زراعی می‌باشد.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن